ЗАШТИТА ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Prava pacijenataКанцеларија за заштиту права пацијената града Београда почела је са радом у Тиршовој улици број 1. Образована је као посебна организациона јединица Градске управе града Београда, канцеларија обавештава пацијенте која су њихова права и како могу да их остварују и поступа по усменим и писаним приговорима, а надлежност јој је на читавој територији Београда.

Саветници пацијената дају потребне савете и информације о правима пацијената и начину њиховог остваривања и поступају по поднетим приговорима. Пацијент може писмено или усмено да се обрати саветнику уколико сматра да му је ускраћено неко право из области здравствене заштите, што може да учини и законски заступник пацијента.

Приговор се може односити на здравствену установу, приватну праксу или друго правно лице које обавља здравствену делатност. Саветници поступају одмах по поднетим приговорима, а по спроведеном поступку праве извештај који се доставља подносиоцу приговора и одговорном лицу здравствене установе, то јест оснивачу приватне праксе.

Уколико се утврди да су права пацијента повређена, директор здравствене установе или оснивач приватне праксе у обавези је да саветнику пацијената достави обавештење о поступању и предузетим мерама у вези са приговором.

Подносилац приговора који није задовољан извештајем саветника може да се обрати Савету за здравље и здравственој инспекцији, то јест надлежном органу здравственог осигурања код које је пацијент здравствено осигуран.

Саветници примају пацијенте сваког радног дана од 9 до 15 часова у просторијама Канцеларије за заштиту права пацијената у Тиршовој улици број 1.

Број телефона канцеларије је 011/3605-634.
ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА

ЗАКОН О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА